Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

11-10-2021 Programma blijft op stoom in onzekere tijden

Het BO-MIRT van eind november wordt waarschijnlijk verplaatst naar januari. Hoewel we bij SBaB toewerken naar de besluitvorming in dit bestuurlijk overleg, betekent het niet dat we stilvallen. Integendeel, want de vaart blijft er lekker in, met een extra…

Lees meer over Programma blijft op stoom in onzekere tijden

11-10-2021 Verstedelijken met oog voor een multimodale toekomst

De metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit. Tot 2040 komen er 250.000 woningen en zo’n 230.000 arbeidsplaatsen bij. Maar hoe geven we dat vorm en wat betekent dat voor de mobiliteit? Hoe zorgen we dat mensen vlot en duurzaam reizen en het prettig wonen en…

Lees meer over Verstedelijken met oog voor een multimodale toekomst

11-10-2021 Update vanuit het kernteam ZWASH

Binnen de programmalijn Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp (ZWASH) werken Rijk en Regio samen aan de uitwerking van drie verschillende deelopgaven. Wat gebeurt er zoal en wie zijn de mensen achter ZWASH?

Lees meer over Update vanuit het kernteam ZWASH