Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

23-12-2021 Onderzoek naar Multimodaal toekomstbeeld 2040 (MTB)

De afgelopen maanden hebben we de leefbaarheid- en bereikbaarheidsopgave voor 2030 en 2040 die de verstedelijking met zich meebrengt verder aangescherpt. Ook zijn er 4 onderzoeksmodellen uitgewerkt en geanalyseerd om het potentiële effect van verschillende…

Lees meer over Onderzoek naar Multimodaal toekomstbeeld 2040 (MTB)

23-12-2021 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

Tijdens het bestuurlijk overleg Noordwest op 24 november met MRA en Rijkspartners is afgesproken dat het Verstedelijkingsconcept MRA de inhoudelijke basis vormt voor de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie (zie kamerbrief). De volgende…

Lees meer over Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

23-12-2021 Projecten van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Naast de verschillende programmalijnen voeren we onder de vlag van SBaB ook een aantal projecten uit. In dit artikel vindt u een korte update over de MIRT-verkenningen Rottepolderplein en A27 Almere.

Lees meer over Projecten van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid