Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in de MRA

Mooie historische steden, een rustiek polderlandschap en een ruim werkaanbod: de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een aantrekkelijke en veelzijdige regio. Ruim 2,4 miljoen mensen wonen hier met veel plezier. De economie groeit flink en dat trekt nóg meer bedrijven en mensen aan. Tussen 2017 en 2040 komen er zelfs nog 250.000 woningen bij.

Deze verstedelijking biedt kansen, maar heeft ook een schaduwzijde. De wegen en het openbaar vervoer hebben hun grenzen al bijna bereikt. De uitdaging is om in deze dynamiek een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te behouden. Dat lukt alleen door goed samen te werken. Daarom slaan Rijk en MRA-regio de handen ineen met het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Samenhangende keuzes maken

Allereerst werken de partners aan een gemeenschappelijk beeld van de opgave. Door de focus op het gehele gebied worden alle ontwikkelingen aan elkaar geknoopt en alle oplossingsrichtingen verkend. Zo wordt de functie van de ringwegen en het metro- en spoornetwerk onder de loep genomen. Daarbij wordt gekeken hoe het netwerk van metro, tram en bus in de stad functioneert en kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten. Ook de rol van de auto, fiets en nieuwe vervoersconcepten horen daarbij. Verder wordt ingezoomd op bepaalde gebieden, zoals Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp, Havenstad en het Rottepolderplein. En er is oog voor gedragsverandering bij reizigers en vervoerders door het vergroten van hun keuzemogelijkheden, de samenwerking met werkgevers en door smart mobility.

Met een gedeeld beeld van de opgave kunnen eind 2019 samenhangende keuzes worden gemaakt op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid bepaalt zo de ambities voor de bereikbaarheid tot 2040 en werkt deze uit in een stappenplan. Met duidelijke prioriteiten, maatregelen en een heldere taakverdeling, zodat precies duidelijk is langs welke weg de komende jaren vooruitgang wordt geboekt. Het stappenplan is adaptief, zodat voortdurend kan worden ingespeeld op de actualiteit.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is ingedeeld in vier programmalijnen die elkaar versterken.

Metropoolregio Amsterdam

Slimmer en innovatiever samenwerken

Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt door een groot aantal partijen samengewerkt. Daarnaast is er op veel onderdelen intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en wordt er op projectniveau samengewerkt met de directe omgeving. Al deze partijen zijn nodig, want de opgaven in de MRA zijn urgent, complex en ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Bestuurlijk commitment is daarom cruciaal. Partijen worden uitgedaagd om slimmer en innovatiever te werken en mee te bewegen met de (technologische) ontwikkelingen. De flexibele structuur van het programma maakt daarbij voortdurende afstemming tussen koers, strategie, ontwikkel- en actieagenda mogelijk. Want alleen door samen te bouwen aan bereikbaarheid blijft de MRA de topregio om in te wonen en te werken.

Meer informatie leest u in het programmaplan Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Programmaraad

Het bepalen van de strategische opgaven, gebiedsgerichte afwegingen en bestuurlijke sturing op het programma vindt plaats in de programmaraad. De programmaraad bestaat uit partijen die shareholder zijn en substantieel middelen inleggen. Het begrip ‘middelen’ wordt daarbij breder ingevuld dan geld alleen; dit kunnen bijvoorbeeld ook ruimtelijke beleidsafspraken op het gebied van mobiliteit en woningbouw en/of inzet van menskracht in de programmaorganisatie zijn. De leden van de programmaraad treden naar buiten als ambassadeurs voor het programma. De leden van de programmaraad vertegenwoordigen niet alleen de eigen organisatie, maar zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma en de samenwerking.

De programmaraad bestaat uit:

  • Sharon Dijksma - Wethouder gemeente Amsterdam
  • Adnan Tekin - Gedeputeerde provincie Noord-Holland, MRA Platform Mobiliteit
  • Ruth Clabbers - Directeur Wegen en Verkeersveiligheid, ministerie van IenW
  • Wino Aarnink - Directeur Openbaar Vervoer en Spoor, ministerie van IenW
  • Vincent van der Werff - Directeur Wonen en Ruimte, ministerie van BZK
  • Jan de Reus - Gedeputeerde provincie Flevoland, MRA Platform Ruimte
  • Jan Hoek - Wethouder gemeente Almere
  • Marja Ruigrok - Dagelijks Bestuurder Vervoerregio Amsterdam, MRA Platform Economie
  • Jurgen Nobel - Wethouder gemeente Haarlemmermeer, MRA Wonen