Stedelijke regio’s worden steeds belangrijker als economische motor. Ook de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een bloeiende en groeiende regio. Die dynamiek vergroot de druk op het mobiliteitssysteem en op de toch al schaarse ruimte in de steden. Investeren in een goede bereikbaarheid tussen woningen en werklocaties is daarom cruciaal.

Er komen tot 2040 in de MRA nog ruim 200.000 woningen en nieuwe werklocaties bij. De ambitie is om deze woningbouw zo veel mogelijk te realiseren binnen het bestaande bebouwde gebied. Zo wordt de groei van het woon-werkverkeer beperkt, wordt de afstand die mensen afleggen tussen wonen en werken verkleind en blijft het landelijk gebied beter behouden. De uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid richt zich met de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid daarom op het vergroten van de bereikbaarheid binnen de stedelijke gebieden in de MRA.

Kansen: eerste en laatste kilometer en fiets, voetganger en ov

Uit het MIRT-Onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid MRA blijkt dat in stedelijk gebied vooral de eerste en laatste kilometers van bestemmingen diverse zwakke elementen hebben. Dit biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de reis van deur tot deur te verbeteren door in te zetten op verbeteringen in het voor- en natransport.

Daarnaast liggen er kansen voor fiets, voetgangers en openbaar vervoer. De programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid richt zich daarom op deze modaliteiten. Want de auto kan maar beperkt gefaciliteerd worden in de stad. Ook bevinden zich hier functies en activiteiten op relatief korte afstand van elkaar. Daarom zijn fiets, openbaar vervoer en wandelen in de stad vaak sneller en betrouwbaarder dan in landelijk gebied.

Een betere bereikbaarheid van de stedelijke gebieden in de MRA

Aanpak

Knelpunten in de stedelijke bereikbaarheid kunnen worden opgelost als er beter zicht is op de belangrijkste schakels van de reis, de knooppunten en de overgangen tussen de netwerken. Er zijn daarbij twee prioriteiten:

  • Verbeteren van de overgangen tussen de netwerken. Denk hierbij aan de stations, P&R-faciliteiten en de toe- en afritten van de snelwegen.
  • Verkleinen van de afstand tussen wonen en werken in de stedelijke gebieden. Dat kan door bijvoorbeeld bestaande ov- en fietsnetwerken te verbeteren, zodat de verbindingen sneller en comfortabeler worden.

Hierdoor verbeteren de reistijd, de betrouwbaarheid, de beleving van het vervoer (zoals beschikbare voorzieningen en sociale veiligheid) en de keuzemogelijkheden voor reizigers. En wordt de kwaliteit van de gehele reis verbeterd, van deur tot deur.

Projecten 

In 2020 ligt de focus op het project Bereikbare steden. Hierin werken we aan bereikbaarheidsmaatregelen voor verdichting rond ov-knooppunten in Haarlem, Zaandam, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum en Hoofddorp. In samenwerking met de betrokken gemeenten wordt er dit jaar per stad een plan van aanpak opgesteld. Verder werken we aan maatregelen als Autoluw verstedelijken en Regionaal P&R-beleid en aan de actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid waarmee we in 2018 gestart zijn en die elk jaar opnieuw bekeken wordt. Dit zijn:

  • Fietsparkeren bij stations
  • Ov-knooppunt Almere Centrum
  • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
  • Almere, IJburg/Weesp
  • Metrohalte Sixhaven
  • IJ-oeververbindingen
  • Bereikbaarheid Amsterdam Oost

Stedelijke bereikbaarheid 2018-2022