Voor een goede concurrentiepositie moet de MRA bereikbaar blijven. Dit geldt zeker voor de economische toplocaties, zoals Schiphol, Zuidas en de haven. De programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad brengt in kaart hoe het mobiliteitssysteem zich moet ontwikkelen in samenhang met de verdere verstedelijking.

De programmalijn richt zich op het gehele mobiliteitsnetwerk in de MRA, van Lelystad tot Schiphol en van de IJmond tot Almere. Zo wordt voorkomen dat het oplossen van een knelpunt op de ene locatie, leidt tot een nieuw probleem op een andere plaats. Extra aandacht gaat uit naar de netwerken (trein, metro en weg) rondom Amsterdam. Daar zijn de meeste woningbouw en werklocaties gepland en komen de verschillende, groeiende reizigersstromen samen. Dit leidt tot extra druk op de nu al zwaarbelaste ringen en de beperkte ruimte.

Werkwijze

Stap 1: Huidig mobiliteitssysteem en ruimtelijke atlas MRA

Alle dagelijkse lokale, regionale en regio-overstijgende vervoerbewegingen zijn in 2018 kaart gebracht, inclusief het goederenvervoer. Dit geeft een duidelijk beeld van hoe het huidige mobiliteitssysteem functioneert en waardoor de bereikbaarheidsknelpunten worden veroorzaakt.

Tegelijkertijd is de Atlas Ruimtelijke Ontwikkeling MRA - Wonen en Infrastructuur ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk welke woningbouw en infrastructuur er in 2025 zijn bijgekomen, met een doorkijk tot 2040. Zoals: Waar zijn nieuwe woningen en (spoor)wegen gepland? Waar is nog ruimte om te bouwen nabij infrastructuur? Welke projecten zitten nog niet in de planfase, maar zijn van invloed op de bereikbaarheid?

Stap 2: Ontwikkelperspectieven opstellen

Vanuit de situatie in 2025 die de ruimtelijke atlas schetst als vertrekpunt, wordt in 2019 een aantal ontwikkelperspectieven opgesteld. Elk perspectief schetst een eigen onderscheidend beeld van hoe de MRA er in 2040 ruimtelijk en qua mobiliteitssysteem uit kan zien. Het maakt inzichtelijk wat het effect is van keuzes die het programma kan maken op het gebied van wonen, werken en reizen in de MRA. Zo wordt duidelijk welke (systeem)keuzes nodig zijn zodat mensen en goederen optimaal hun bestemming bereiken.

Stap 3: Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2025–2040

Vervolgens worden de noodzakelijke besluiten en activiteiten in een adaptief stappenplan gezet. Zodat helder is wanneer, in welke volgorde en onder welke voorwaarden maatregelen kunnen worden gestart. Maar dat ook inzichtelijk is welke alternatieven er zijn als ontwikkelingen anders lopen dan verwacht. Dit wordt als laatste stap uitgewerkt in het ‘Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid 2025–2040’. Deze is naar verwachting in het najaar van 2019 gereed.

Hoe blijft het verkeer rond Amsterdam in beweging?

Binnen de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad worden drie projecten uitgevoerd: Rottepolderplein, Duinpolderweg en Verbinding A8-A9.