De Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit. Om de groei in goede banen te leiden, wordt onderzocht op welke plekken er woningen en bedrijven bij kunnen komen. Tegelijkertijd gaat Samen Bouwen aan Bereikbaarheid na hoe het dagelijkse mobiliteitssysteem het beste kan meebewegen met deze groei. Hiervoor wordt de Netwerkstrategie opgesteld, als onderdeel van het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. De Netwerkstrategie stelt bestuurders in staat om keuzes over infrastructurele projecten te bezien vanuit de impact op het functioneren van het hele mobiliteitssysteem. De Netwerkstrategie gebruikt de resultaten van het regionaal en landelijk OV Toekomstbeeld en werkt samen met de MRA Verstedelijkingsstrategie om te komen tot eenduidige en samenhangende resultaten.

Wat is de Netwerkstrategie?

In 2019 is met het Ontwikkelpad de richting uitgezet voor het verstedelijken van de MRA tot 2040 en is bepaald welke mobiliteitsontwikkeling daarbij past. Zo is besloten dat de internationale woon-werkas tussen Hoofddorp-Schiphol-Zuidas en Amsterdam Zuidoost verder wordt ontwikkeld. Ook gaat Amsterdam nog meer verdichten, onder andere aan de westkant bij Haven-Stad/ZaanIJ en vindt grootschalige verstedelijking plaats in de Amsterdam Bay Area (van Amsterdam-Oost tot Almere). Daarnaast wordt ingezet op het verder verstedelijken van de stedelijke knopen, zoals Haarlem, Hilversum, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Dit wordt ook wel de polycentrische ontwikkeling van de MRA genoemd. Deze ontwikkeling leidt tot 250.000 extra woningen in 2040, meer werkgelegenheid en daarmee meer verplaatsingen met alle modaliteiten, vooral met het openbaar vervoer en de fiets.

De Netwerkstrategie maakt inzichtelijk wat al deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomstige mobiliteit en netwerken in de MRA. Daarbij wordt een multimodale deur-tot-deuraanpak uitgewerkt. Dit betekent dat alle modaliteiten en netwerken (zoals ov, fiets, auto, logistiek en water) en de overstappunten in beschouwing worden genomen. Daarbinnen werken we aan de uitwerking van de twee hoofdopgaven voor bereikbaarheid:

  • Het versterken van zowel het (inter)nationaal spoorvervoer als het regionaal/stedelijk openbaar vervoer in en om Amsterdam;
  • Het verbeteren van de robuustheid en doorstroming van het wegennet rond de MRA én het functioneren van de A10 met de sterke verstedelijking aldaar en het versterken van de draaischijf van de MRA.

De Netwerkstrategie brengt het effect van keuzes op alle schaalniveaus in beeld, van lokaal tot regionaal, nationaal en internationaal. Zodat reizigers vanuit de MRA op een prettige manier van A naar B kunnen komen, ongeacht of ze naar Purmerend of Parijs willen.

De Netwerkstrategie maakt inzichtelijk wat alle ontwikkelingen betekenen voor de toekomstige mobiliteit en netwerken in de MRA.

Hulpmiddel bij investeringen in infrastructuur en overstappunten

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het gaat hierbij specifiek om de keuzes voor de infrastructuur en overstappunten. De Netwerkstrategie werkt de polycentrische ontwikkeling van het Ontwikkelpad en de MRA Verstedelijkingsstrategie uit, zodat gebiedsopgaven en netwerkopgaven (blauwe pijlen in de afbeelding) goed op elkaar aansluiten.

De Netwerkstrategie geeft inzicht in:

  • de autonome mobiliteitsgroei van de gekozen richting qua verstedelijking en bereikbaarheid;
  • de ontwikkelrichting voor de samenhangende netwerken en overstappunten in de MRA, waarbij de kansrijke maatregelen in logische samenhang worden gebracht;
  • de effectiviteit van deze netwerkmaatregelen;
  • externe factoren en onzekerheden die van invloed zijn;
  • en de bijdrage van de ontwikkelrichting aan de ambitie en opgaven van het programma.

Aanpak en planning

Er worden netwerkvarianten uitgewerkt en doorgerekend voor weg en openbaar vervoer. Aan de hand van de doorrekening worden de sterke elementen van de varianten aangevuld met informatie over de andere netwerken en gecombineerd tot één multimodaal netwerkconcept 2040. Dus inclusief fiets, water, logistiek en knopen/hubs. Daarbij wordt ook de fasering en benodigde investering in beeld gebracht. Vervolgens ligt de Netwerkstrategie ter besluitvorming voor tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT dit najaar. Daarna wordt de strategie onderdeel van het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040.